Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO LWLM

Model: LWLM7, LWLM9, LWLM11

Thương Hiệu: IKO

Xuất Xứ: Japan

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO LRX

Model: LRX 12, LRX 15, LRX 20, LRX 25, LRX 30, LRX 35, LRX 45, LRX 55, LRX 65, LRX85

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO LRX

Model: LRXC 12, LRXC 15, LRXC 20, LRXC 25, LRXC 30, LRXC 35, LRXC 45, LRXC 55, LRXC 65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO LRX

Model: LRXG 12, LRXG 15, LRXG 20, LRXG 25, LRXG 30, LRXG 35, LRXG 45, LRXG 55, LRXG 65, LRXG 85, LRXG 100

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO LRXD

Model: LRXD 10, LRXD 12,LRXD 15, LRXD 20, LRXD 25, LRXD 30, LRXD 35, LRXD 45, LRXD 55, LRXD 65, LRXD85

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO LRXDC

Model: LRXDC 12,LRXDC 15, LRXDC 20, LRXDC 25, LRXDC 30, LRXDC 35, LRXDC 45, LRXDC 55, LRXDC 65, LRXDC 85

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO LRXDG

Model: LRXDG 12,LRXDG 15, LRXDG 20, LRXDG 25, LRXDG 30, LRXDG 35, LRXDG 45, LRXDG 55, LRXDG 65, LRXDG 85

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO LRXSC

Model: LRXSC 15, LRXSC 20, LRXSC 25, LRXSC 30

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO LRXS

Model: LRXS 15, LRXS 20, LRXS 25, LRXS 30

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO 

Model: LRXSG 15, LRXSG 20, LRXSG 25, LRXSG 30

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO LWU-B

Model: LWU-B40, LWU-B50, LWU-B60, LWU-B86

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO LWUL-B

Model: LWUL-B25, LWUL-B30

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXC

Model: MXC12, MXC15, MXC20, MXC25, MXC30, MXC35, MXC45, MXC55, MXC65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

 

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MX

Model: MX12, MX15, MX20, MX25, MX30, MX35, MX45, MX55, MX65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

 

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXG

Model: MXCG12, MXCG15, MXCG20, MXCG25, MXCG30, MXCG35, MXCG45, MXCG55, MXCG65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

 

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXL

Model: MXL20, MXL25, MXL30, MXL35, MXL45, MXL55, MXL65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

 

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXD

Model: MXD10, MXD12, MXD15, MXD20, MXD25, MXD30, MXD35, MXD45, MXD55, MXD65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXDC

Model: MXDC12, MXDC15, MXDC20, MXDC25, MXDC30, MXDC35, MXDC45, MXDC55, MXDC65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXDG

Model: MXDG12, MXDG15, MXDG20, MXDG25, MXDG30, MXDG35, MXDG45, MXDG55, MXDG65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXDL

Model: MXDL20, MXDL25, MXDL30, MXDL35, MXDL45, MXDL55, MXDL65

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXS

Model: MXS 15, MXS 20, MXS 25, MXS 30, MXS 35, MXS 45, MXS 55

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXSG

Model: MXSG 15, MXSG 20, MXSG 25, MXSG 30, MXSG 35, MXSG 45, MXSG 55

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXSC

Model: MXSC 15, MXSC 20, MXSC 25, MXSC 30

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXSL

Model: MXSL 20, MXSL 25, MXSL 30

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXN

Model: MXN30, MXN35, MXN45, MXN55

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXNL

Model: MXNL30, MXNL35, MXNL45, MXNL55

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXNG

Model: MXNG30, MXNG35, MXNG45, MXNG55

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXNS

Model: MXNS30, MXNS35, MXNS45, MXNS55

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXNSG

Model: MXNSG30, MXNSG35, MXNSG45, MXNSG55

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con trượt IKO MXNSL

Model: MXNSL30, MXNSL35, MXNSL45, MXNSL55

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO LRWX

Model: LRWX 25, LRWX 35, LRWX 45, LRWX 55, LRWX 75

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO LRWXH

Model: LRWXH 35, LRWXH 45, LRWXH 55, LRWXH 75

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO MLL

Model: MLL 9, MLL 12, MLL 15

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO MLV

Model: MLV 7, MLV 9, MLV 12

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Con trượt SSEB13

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾT TÍNH  IKO  LWL9BCS ,LWL12BCS ,LWL15BCS, LWL20BCS IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO MV

Model: MV 20, MV 25, MV 30

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

880,000đ
800,000đ

 

Con trượt SSEB10

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO ME

Model: ME 15, ME 20, ME 25, ME 30, ME 35, ME 45

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

450,648đ
409,680đ

Con trượt SSEB8

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO MEC

Model: MEC 15, MEC 20, MEC 25, MEC 30, MEC 35

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

860,904đ
782,640đ

 

Con trượt SSE2B 

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO  LWL9BCS, LWL12BCS,LWL15BCS, LWL20BCS, IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO MEG

Model: MEG 15, MEG 20, MEG 25, MEG 30, MEG 35 

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO LWE

Model: LWE 15, LWE 20, LWE 25, LWE 30, LWE 35, LWE 45

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO LWEC

Model: LWEC 15, LWEC 20, LWEC 25, LWEC 30, LWEC 35

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  Tính IKO  LWHS15,  LWHSG20 ,  LWHS20SL ,  LWHS25SL ,  LWHS30SL , IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

Tên Sản Phẩm: Con Trượt IKO LWEG

Model: LWEG 15, LWEG 20, LWEG 25, LWEG 30

Thương Hiệu: IKO

Chất Liệu: Thép Chịu Lực

Xuất Xứ: Japan

Bảo Hành: 6 Tháng

 

Liên hệ

 

Thương hiệu: Iko 

Xuất sứ: Japan

Bảo hành: 6 Tháng

 

 

 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO LWFS33,  LWFS37  , LWFS33SL ,  LWFS42SL , IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO  MX LRX LRXS LRXD 10,  12,  15,  20 ,  25,  30,  35,  45 , IKO CHÍNH HÃNG

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO  MLFC10 , MLFG14 ,  MLF18 ,  MLF24 , MLF30 ,  MLF42 , IKO CHÍNH HÃNG 

Liên hệ

CON TRƯỢT TUYẾN TÍNH  IKO  LWHDC8SL , LWHDG12SL, LWHD10SL , LWHD12SL , IKO CHÍNH HÃNG 

 

 

 

 

Liên hệ

Con Trượt Tuyến Tính IKO LWESC15 , LWESG20 , LWES25 , LWES30SL , LWES35  , IKO CHÍNH HÃNG

330,000đ
300,000đ

 

Con trượt SSEB 

Hàng tương đương tiêu chuẩn misumi
Xuất sứ: China
Bảo hành: 6 Tháng

2,500,000đ
2,350,000đ

Con trượt iko LWES15, LWES20, LWES25

Thương Hiệu: IKO

Sản xuất: Japan

Bảo hành: 12 tháng

DANH MỤC SẢN PHẨM
HOTLINE ZALO CSKH
QR Code Zalo Sao Viet LTD
MÃ QR THANH TOÁN
QR Code Ngân Hàng Quân Đội Nguyen Xuan Them