Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SHS

2. Model: SHS (SHS-C, SHS-CM, SHS-LC)

SHS-C : SHS15C, SHS20C, SHS25C, SHS30C, SHS45C, SHS55C, SHS65C

SHS-CM : SHS15CM,SHS15LCM, SHS20CM,SHS20LCM, SHS25CM, SHS25LCM

SHS-LC : SHS15LC, SHS20LC, SHS25LC, SHS30LC, SHS45LC, SHS55LC, SHS65LC

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SHS

2. Model: SHS (SHS-V, SHS-VM, SHS-LV)

SHS-V : SHS15V, SHS20V, SHS25V, SHS30V, SHS45V, SHS55V, SHS65V

SHS-VM : SHS15VM,SHS15LVM, SHS20VM,SHS20LVM, SHS25VM, SHS25LVM

SHS-LV : SHS15LV, SHS20LV, SHS25LV, SHS30LV, SHS45LV, SHS55LV, SHS65LV

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SHS

2. Model: SHS (SHS-R, SHS-RM, SHS-LR)

SHS-R : SHS15R, SHS25R, SHS30R, SHS35R, SHS45R, SHS55R

SHS-RM : SHS15RM, SHS25RM, SHS25LRM

SHS-LR : SHS30LR, SHS35LR, SHS45LR, SHS55LR

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SSR

2. Model: SSR ( SSR-XW, SSR-XWM )

SSR-XW : SSR15XW, SSR20XW, SSR25XW, SSR30XW, SSR35XW

SSR-XWM : SSR15XWM, SSR20XWM, SSR25XWM, SSR30XWM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SSR

2. Model: SSR ( SSR-XV, SSR-XVM )

SSR-XW : SSR15XV, SSR20XV, SSR25XV, SSR30XV, SSR35XV

SSR-XWM : SSR15XVM, SSR20XVM, SSR25XVM, SSR30XVM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SSR

2. Model: SSR-XTB

SSR-XTB : SSR15XTB, SSR20XTB, SSR25XTB, SSR30XTB, SSR35XTB

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SSR

2. Model: SSR-XSB

SSR-XTB : SSR15XSB, SSR20XSB, SSR25XSB, SSR30XSB, SSR35XSB

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SVR

2. Model: SVR-R, SVR-LR

SVR-R : SVR25R, SVR30R, SVR35R, SVR45R, SVR55R, SVR65R

SVR-LR : SVR25LR, SVR30LR, SVR35LR, SVR45LR, SVR55LR, SVR65LR

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SVR

2. Model: SVR-C, SVR-LC

SVR-C : SVR25C, SVR30C, SVR35C, SVR45C, SVR55C, SVR65C

SVR-LC : SVR25LC, SVR30LC, SVR35LC, SVR45LC, SVR55LC, SVR65LC

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SVR

2. Model: SVR-RH, SVR-LRH

SVR-RH : SVR35RH, SVR45RH, SVR55RH

SVR-LRH : SVR35LRH, SVR45LRH, SVR55LRH

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SVR

2. Model: SVR-CH, SVR-LCH

SVR-RH : SVR35CH, SVR45CH, SVR55CH

SVR-LRH : SVR35LCH, SVR45LCH, SVR55LCH

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SVS

2. Model: SVS-R, SVS-LR

SVS-R : SVS25R, SVS30R, SVS35R, SVS45R, SVS55R, SVS65R

SVS-LR : SVS25LR, SVS30LR, SVS35LR, SVS45LR, SVS55LR, SVS65LR

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SVS

2. Model: SVS-C, SVC-LR

SVS-C : SVS25C, SVS30C, SVS35C, SVS45C, SVS55C, SVS65C

SVS-LC : SVS25LC, SVS30LC, SVS35LC, SVS45LC, SVS55LC, SVS65LC

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SVR

2. Model: SVS-RH, SVS-LRH

SVS-RH : SVS35RH, SVS45RH, SVS55RH

SVS-LRH : SVS35LRH, SVS45LRH, SVS55LRH

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SVR

2. Model: SVS-CH, SVS-LCH

SVS-RH : SVS35CH, SVS45CH, SVS55CH

SVS-LRH : SVS35LCH, SVS45LCH, SVS55LCH

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SHW

2. Model: SHW-CA

SHW-CA : SHW12CAM, SHW14CAM, SHW17CAM, SHW21CA, SHW27CA, SHW35CA, SHW50CA

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SHW

2. Model: SHW-CR

SHW-CA : SHW12CRM, SHW14CRM, SHW17CRM, SHW21CR, SHW27CR, SHW35CR, SHW50CR

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SRS

2. Model: SRS-M, SRS-N,SRS-S

SRS-M : SRS5M / SRS5GM, SRS7M / SRS7GM, SRS9M / SRS9GM, SRS12M / SRS12GM

SRS-N : SRS5N / SRS5GN, SRS7N / SRS7GN, SRS9N / SRS9GN, SRS12N / SRS12GN

SRS-S : SRS7S / SRS7GS, SRS9S / SRS9GS, SRS12S / SRS12GS

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

2,471,304đ
2,246,640đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SRS

2. Model: SRS-M, SRS-N,SRS-S

SRS-M : SRS15M / SRS15GM, SRS20M / SRS20GM, SRS25M / SRS25GM

SRS-N : SRS15N / SRS15GN

SRS-S : SRS15S / SRS15GS

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

3,432,000đ
3,120,000đ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SRS

2. Model: SRS-WM, SRS-WN,SRS-WS

SRS-WM : SRS5WM / SRS5WGM, SRS7WM / SRS7WGM, SRS9WM / SRS9WGM, SRS12WM / SRS12WGM

SRS-WN : SRS5WN / SRS5WGN, SRS7WN / SRS7WGN, SRS9WN / SRS9WGN, SRS12WN / SRS12WGN

SRS-WS : SRS7WS / SRS7WGS, SRS9WS / SRS9WGS, SRS12WS / SRS12WGS

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SRS

2. Model: SRS-WM, SRS-WN,SRS-WS

SRS-WM : RS15WM, SRS15WGM

SRS-WN : SRS15WN, SRS15WGN

SRS-WS : SRS15WS, SRS15WGS

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SCR

2. Model: SCR : SCR15S, SCR20S, SCR25, SCR30, SCR35, SCR45, SCR65

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK EPF

2. Model: EPF-M : EPF7M, EPF9M, EPF12M, EPF15M

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HSR

2. Model: HSR-C, HSR-CM, HSR-LC, HSR-LCM

HSR-C : HSR15C, HSR20C, HSR25C, HSR30C, HSR35C, HSR45C, HSR55C

HSR-CM : HSR15CM, HSR20CM, HSR25CM, HSR30CM, HSR35CM

HSR-LC : HSR15LC, HSR20LC, HSR25LC, HSR30LC, HSR35LC, HSR45LC, HSR55LC

HSR-LCM : HSR15LCM, HSR20LCM, HSR25LCM, HSR30LCM, HSR35LCM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HSR

2. Model: HSR-RM

HSR-RM : HSR8RM, HSR10RM, HSR12RM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HSR

2. Model: HSR-R, HSR-RM, HSR-LR, HSR-LRM

HSR-R : HSR15R, HSR20R, HSR25R, HSR30AR, HSR35R, HSR45R, HSR55R, HSR65R, HSR85R

HSR-RM : HSR15RM, HSR20RM, HSR25RM, HSR30RM, HSR35RM

HSR-LR : HSR15LR, HSR20LR, HSR25LR, HSR30LR, HSR35LR, HSR45LR, HSR55LR, HSR65LR, HSR85LR

HSR-LRM : HSR15LRM, HSR20LRM, HSR25LRM, HSR30LRM, HSR35LRM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HSR

2. Model: HSR-A, HSR-AM, HSR-LA, HSR-LAM

HSR-A : HSR15A, HSR20A, HSR25A, HSR30A, HSR35A, HSR45A, HSR55A, HSR65A, HSR85A

HSR-AM : HSR15AM, HSR20AM, HSR25AM, HSR30AM, HSR35AM

HSR-LA : HSR15LA, HSR20LA, HSR25LA, HSR30LA, HSR35LA, HSR45LA, HSR55LA, HSR65LA, HSR85LA

HSR-LAM : HSR15LAM, HSR20LAM, HSR25LAM, HSR30LAM, HSR35LAM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HSR

2. Model: HSR-B, HSR-BM, HSR-LB, HSR-LBM

HSR-B : HSR15B, HSR20B, HSR25B, HSR30B, HSR35B, HSR45B, HSR55B, HSR65B, HSR85B

HSR-BM : HSR15AM, HSR20AM, HSR25AM, HSR30AM, HSR35AM

HSR-LB : HSR15LB, HSR20LB, HSR25LB, HSR30LB, HSR35LB, HSR45LB, HSR55LB, HSR65LB, HSR85LB

HSR-LBM : HSR15LBM, HSR20LBM, HSR25LBM, HSR30LBM, HSR35LBM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HSR

2. Model: HSR-YR, HSR-YRM

HSR-YR : HSR15YR, HSR20YR, HSR25YR, HSR30YR, HSR35YR, HSR45YR, HSR55YR, HSR65YR

HSR-YRM : HSR15YRM, HSR20YRM, HSR25YRM, HSR30YRM, HSR35YRM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HSR

2. Model: HSR-CB, HSR-CBM, HSR-HB, HSR-HBM

HSR-CB : HSR15CB, HSR20CB, HSR25CB, HSR30CB, HSR35CB, HSR45CB, HSR55CB, HSR65CB, HSR85CB

HSR-CBM : HSR15CBM, HSR20CBM, HSR25CBM, HSR30CBM, HSR35CBM

HSR-HB : HSR15HB, HSR20HB, HSR25HB, HSR30HB, HSR35HB, HSR45HB, HSR55HB, HSR65HB, HSR85HB

HSR-HBM : HSR15HBM, HSR20HBM, HSR25HBM, HSR30HBM, HSR35HBM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HSR

2. Model: HSR-HA, HSR-HB, HSR-HR

HSR-HA : HSR100HA, HSR120HA, HSR150HA

HSR-HB : HSR100HB, HSR120HB, HSR150HB

HSR-HR : HSR100HR, HSR120HR, HSR150HR

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: HRW-CA, HRW-CAM

HRW-CA : HRW17CA,  HRW21CA,  HRW27CA,  HRW35CA,  HRW50CA,  HRW60CA

HRW-CAM : HRW17CAM,  HRW21CAM,  HRW27CAM,  HRW35CAM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: HRW-CR, HRW-CRM, HRW-LRM

HRW-LRM : HRW12LRM,  HRW14LRM

HRW-CR : HRW17CR,  HRW21CR,  HRW27CR,  HRW35CR, HRW50CR

HRW-CRM : HRW17CRM,  HRW21CRM,  HRW27CRM,  HRW35CRM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: NR-R, NR-RX, NR-LRX

NR-R : NR75R, NR85R, NR100R, NR75LR, NR85LR, NR100LR

NR-RX : NR25RX, NR30RX, NR35RX, NR45RX, NR55RX, NR65RX

NR-LRX : NR25LRX, NR30LRX, NR35LRX, NR45LRX, NR55LRX, NR65LRX

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: NRS-R, NRS-RX, NRS-LRX

NRS-R : NRS75R, NRS85R, NRS100R, NRS75LR, NRS85LR, NRS100LR

NRS-RX : NRS25RX, NRS30RX, NRS35RX, NRS45RX, NRS55RX, NRS65RX

NRS-LRX : NRS25LRX, NRS30LRX, NRS35LRX, NRS45LRX, NRS55LRX, NRS65LRX

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: NR-CX, NR-LCX

NR-CX : NR25CX, NR30CX, NR35CX, NR45CX, NR55CX, NR65CX

NR-LCX : NR25LCX, NR30LCX, NR35LCX, NR45LCX, NR55LCX, NR65LCX

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: NRS-CX, NRS-LCX

NRS-CX : NRS25CX, NRS30CX, NRS35CX, NRS45CX, NRS55CX, NRS65CX

NRS-LCX : NRS25LCX, NRS30LCX, NRS35LCX, NRS45LCX, NRS55LCX, NRS65LCX

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: NR-A, NRS-A

NR-A : NR75A, NR85A, NR100A, NR75LA, NR85LA, NR100LA

NRS-A : NRS75A, NRS85A, NRS100A, NRS75LA, NRS85LA, NRS100LA

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: NR-B, NRS-B

NR-B : NR75B, NR85B, NR100B, NR75LB, NR85LB, NR100LB

NRS-B : NRS75B, NRS85B, NRS100B, NRS75LB, NRS85LB, NRS100LB

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: RSX-M  RSX7M, RSX9M, RSX12M, RSX15M

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HRW

2. Model: RSX-WM  RSX7WM, RSX9WM, RSX12WM, RSX15WM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SR

2. Model: SR-V/VM, SR-W/WM, SR-T

SR-V/VM : SR15V/VM, SR20V/VM, SR25V/VM, SR30V/VM, SR35V/VM

SR-W/WM :SR15W/WM, SR20W/WM, SR25W/WM, SR30W/WM, SR35W/WM, SR45W, RS55W

SR-T : SR70T, SR85T, SR100T, SR120T, SR150T

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK SR

2. Model: SR-SB/SBM, SR-TB/TBM

SR-SB/SBM : SR15SB/SBM, SR20SB/SBM, SR25SB/SBM, SR30SB/SBM, SR35SB/SBM

SR-TB/TBM : SR15TB/TBM, SR20TB/TBM, SR25TB/TBM, SR30TB/TBM, SR35TB/TBM, SR45TB, RS55TB

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK CSR

2. Model: CSR, CSR-S

CSR : CSR15, CSR20, CSR25, CSR30, CSR35, CSR45

CSR-S : CSR20S, CSR25S, CSR30S

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK GSR

2. Model: GSR-V, GSR-T

GSR-V : GSR15V, GSR20V, GSR25V

GSR-T : GSR15T, GSR20T, GSR25T, GSR30T, GSR35T

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK GSR-R

2. Model: GSR-R

GSR-R : GSR25T-R, GSR25V-R, GSR30T-R, GSR35T-R

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HR

2. Model: HR, HR-T

HR : HR3065, HR3575, HR4085, HR50105, HR60125

HR-T : HR3065T, HR3575T, HR4085T, HR50105T

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HR

2. Model: HR, HR-M, HR-T

HR : HR918, HR1123, HR1530, HR2042, HR2555,

HR-M : HR918M, HR1123M, HR1530M, HR2042M, HR2555M

HR-T : HR2042T, HR2555T, HR2042TM, HR2555TM,

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK RSR

2. Model: RSR2N, RSR2WN, RSR3N, RSR3M, RSR3WN, RSR3WM, RSR14WVM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HCR

2. Model: HCR12A, HCR15A, HCR25A, HCR35A, HCR45A, HCR65A

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK HMG

2. Model: HMG15A, HMG25A, HMG35A, HMG45A, HMG65A

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK JR

2. Model: JR-A, JR-B, JR-R

JR-A : JR25A, JR35A, JR45A, JR55A

JR-B : JR25B, JR35B, JR45B, JR55B

JR-R : JR25R, JR35R, JR45R, JR55R

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK MX

2. Model: Thanh Trượt Chéo Vuông Góc DRC15 20 25 30 35L

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK MX

2. Model: MX5M, MX7WM

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK NSR

2. Model: NSR20TBC, NSR25TBC, NSR30TBC, NSR40TBC, NSR50TBC, NSR70TBC

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR1

2. Model: VR1-20, VR1-30, VR1-40, VR1-50, VR1-60, VR1-70, VR1-80

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR2

2. Model: VR2-30, VR2-45, VR2-60, VR2-75, VR2-90, VR2-105, VR2-120

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR3

2. Model: VR3-50, VR3-70, VR3-100, VR3-125, VR3-150, VR3-175

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR4

2. Model: VR4-80, VR4-120, VR4-160, VR4-200, VR4-240, VR4-280

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR6

2. Model: VR6-100, VR6-150, VR6-200, VR6-250, VR6-300, VR6-350

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR9

2. Model: VR9-200, VR9-300, VR9-400, VR9-500, VR9-600, VR9-700

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR12

2. Model: VR12-200, VR12-300, VR12-400, VR12-500, VR12-600, VR12-700

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR15

2. Model: VR15-300, VR15-400, VR15-500, VR15-800, VR15-900, VR15-1000

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )

Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM
1. Thương hiệu : THK VR18

2. Model: VR18-300, VR18-400, VR18-500, VR18-600, VR18-700, VR18-800

3. Xuất xứ: Nhật Bản ( JAPAN )